PROJEKAT

DIGITALNE KULTURNE RUTE

O PROJEKTU

Projekat DIGITALNE KULTURNE RUTE je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. ReLOaD2 se u Crnoj Gori realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava, među kojima su opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje čine klaster „Coastal Mates“.

Projekat Digitalne kulturne rute teži umrežavanju resora kulture i turizma na teriotriji Opštine Budva koristeći savremene alate komunikacije kao i savremenu prezentaciju kulturne baštine. U okviru projekta kreiran je web sajt – digitalni vodič kroz Stari grad Budva. Mapirajući najznačajnije lokacije Starog grada, kreirali smo interaktivan i edukativan kulturni sadržaj od velikog značaja za kulturno-turističku ponudu grada Budve.

Projekat “Digitalne kulturne rute” sprovodi NVO Centar za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore u saradnji sa JU Muzeji i Galerije Budve, Turističkom organizacijom Budve a uz podršku Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

 

ABOUT THE PROJECT

The DIGITAL CULTURAL ROUTE project is supported by the Regional Program of Local Democracy in the Western Balkans 2 – ReLOaD2, financed by the European Union and implemented by UNDP. ReLOaD2 is implemented in Montenegro in partnership with 15 local governments, among which are the municipalities of Budva, Herceg Novi, Kotor and Tivat, which form the “Coastal Mates” cluster.

The Digital Cultural Route project aims to network the departments of culture and tourism on the territory of the Municipality of Budva using modern communication tools as well as the modern presentation of cultural heritage. As part of the project, we created a website – a digital guide through the Old Town of Budva. By mapping the most important locations of the Old Town, we created interactive and educational cultural content of great importance to the cultural and touristic offer of the city of Budva.

MAPA STAROG GRADA

Digitalnom vodiču možete pristupiti putem pametnog telefona, skenirajući QR kodove postavljene na lokacijama unutar Starog grada. Skenirani QR kod vas automatski vodi na oficijalni sajt projekta Digitalne kulturne rute i nudi vam informacije o kulturnom dobru ispred koga se nalazite. Digitalni vodič vam nudi tri generisane rute kroz Stari grad u zavisnosti od vremena koje planirate da provedete u obilasku.

Glavni cilj projekta Digitalne kulturne rute predstavlja doprinos promociji kulturnog nasljeđa Opštine Budva. Pospešivanjem promocije kulturnog nasljeđa i uvrštavanjem istog u ponudu turizma, stvaramo prostor za razvoj kulturnog turizma u Crnoj Gori čime doprinosimo i socio-kulturnom razvoju.

MAPA STAROG GRADA

 

OLD TOWN MAP

You can access the digital guide via smartphone, by scanning QR codes located within the Old Town. The scanned QR code automatically takes you to the official website of the Digital Cultural Routes project and offers you information about the cultural heritage in front of you. The digital guide offers you three generated routes through the Old Town depending on the time you plan to spend on the tour.

The main goal of the Digital Cultural Route project is to contribute to the promotion of the cultural heritage of the Municipality of Budva. By promoting the promotion of cultural heritage and including it in the offer of tourism, we create space for the development of cultural tourism in Montenegro, thus contributing to socio-cultural development.

OLD TOWN MAP