3. Rimske terme, I-II vijek | Roman Thermae, 1st – 2nd

Na trgu ispred crkve Svetog Ivana Krstitelja nalazile su se rimske terme – javna kupatila antičkog Rima koja su važila za jednu od centralnih tačaka javnog života. Kao i većina rimskih gradova, i antička Budva je imala ovakav tip javnog objekta sa autentičnim kadama, hipokaustima i ložionicom. Ostaci rimskih termi otkriveni su u toku istraživačkih radova u periodu od 1986. do 1987. i do danas nisu prezentovani javnosti.  Tačnije, terme se nalaze ispod pomenutog platoa i nemoguće ih je sagledati, iako je 1988. godine izvedena armirano-betonska konstrukcija iznad njih, a one konzervatorski tretirane. Projektom je predviđeno sagledavanje termi sa platoa kroz staklena okna kao i silazak na nivo termi, četiri metra ispod nivoa trga.

 

Roman Thermae, 1st – 2nd

Roman baths were located on the square in front of the church of St. John the Baptist. The public baths were considered one of the central points of public life in ancient Rome. Like the majority of Roman cities, ancient Budva also had this type of public facility with authentic bathtubs, hypocausts and a firehouse. The remains of the Roman baths were discovered during the research work from 1986 to 1987, and to this day have not been presented to the public. More precisely, the thermal barks are located below the mentioned plateau and it is impossible to see them, although in 1938 a reinforced concrete structure was built above them and they were treated conservatively. The project envisaged viewing the thermal baths from the plateau through glass panels, as well as going down to the level of the thermal baths, four meters below the square level.

O projektu | About the project

Projekat DIGITALNE KULTURNE RUTE je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. ReLOaD2 se u Crnoj Gori realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava, među kojima su opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje čine klaster „Coastal Mates“.

The DIGITAL CULTURAL ROUTE project is supported by the Regional Program of Local Democracy in the Western Balkans 2 – ReLOaD2, financed by the European Union and implemented by UNDP. ReLOaD2 is implemented in Montenegro in partnership with 15 local governments, among which are the municipalities of Budva, Herceg Novi, Kotor and Tivat, which form the “Coastal Mates” cluster.

Ostale tačke | Other spots