8. Santa Marija in punta, IX vijek | Santa Maria in Punta, 9th century

Santa Maria in punta locirana je na krajnjem jugozapadu najstarijeg dijela grada, u blizini gradskih bedema na morskoj hridi i čini jednu od najreprezentativnijih građevina Starog grada. Njena izgradnja započeta je tokom IX vijeka, u vrijeme kada teritorije budvanskog primorja počinju da naseljavaju članovi misionarskog reda svetog Benedikta.  Crkva je sa zapadne strane prislonjena uz […]

9. Castio Svete Marije (Citadela) | Castio of Saint Mary (The Citadel)

Na prostoru današnje Citadele se u prethelenističkom periodu nalazila određena forma fortifikacionog utvrđenja. Dolaskom Grka u doba helenizma, iskorišćena je uzdignuta pozicija gradine kako bi se lokacija transformisala u antički akropolj. Današnji izgled Citadele proizvod je srednjovjekovnih arhitektonskih praksi, venecijanskog sistema gradnje na dva bastiona i prepravki iz austrougarskog perioda, kao i rekonstrukcije iz novijeg […]

14. Arheološki Muzej Budve | Archaeological Museum of Budva

Arheološki Muzej Budve predstavlja tipičan urbani objekat renesansnog sklada i koncepta. Objekat odlikuje veliki lučni barokni portal koji vodi u dvorišni dio muzeja sa bistijernom. Na zgradi muzeja mogu se uočiti terase galerijskog tipa kao i barokni stubovi. Na istočnoj strani nalaze se ostaci masivnih zidova koji su danas adaptirani za muzejski lapidarijum. Nad ulaznim […]

26. Vrata kod Kapetanije | Port authority Gate

Treća vrata su na sjevernom bedemu grada, u krajnjem istočnom delu. Vrata vode ka Marini i zgradi Kapetanije.   Port authority Gate The port authority Gate is the third gate on the northern town wall, located in the extreme eastern part. The gate leads to the Marina and the Captain’s building.