8. Santa Marija in punta, IX vijek | Santa Maria in Punta, 9th century

Santa Maria in punta locirana je na krajnjem jugozapadu najstarijeg dijela grada, u blizini gradskih bedema na morskoj hridi i čini jednu od najreprezentativnijih građevina Starog grada. Njena izgradnja započeta je tokom IX vijeka, u vrijeme kada teritorije budvanskog primorja počinju da naseljavaju članovi misionarskog reda svetog Benedikta. 

Crkva je sa zapadne strane prislonjena uz srednjovjekovni bedem, sa vidnim završenim zupcima, a sa južne strane uz kulu. Osim što je predstavljala značajnu arhitektonsku i ambijentalnu cjelinu Starog grada, ona je takođe postala značajno stjecište marijanskog kulta.

U toku istraživanja pronađena je i ploča naknadno ugrađena u crkvu, sa uklesanim natpisom i godinom 840. o čijoj tačnosti i vjerodostojnosti se još uvijek polemiše. 

Ipak, poznato je da se u ovom zdanju radilo na prosvjećivanju lokalnog stanovništva, prepisivanju antičkih spisa grčkih i latinskih pisaca, kao i izučavanju kulture autohtonog stanovništva. Brojne legende o izgradnji crkve pominju čudotvornu ikonu Velike Panagije koja je, prema istorijskim zapisima, četiri vijeka boravila u apsidi crkve Svete Marije, nakon čega je 1805. prenesena u crkvu Svetog Ivana Krstitelja, gdje se nalazi i danas. 

Nažalost, usljed mnogobrojnih rušenja i obnavljanja ove građevine, ne može se govoriti o jedinstvenom ustaljenom tipu crkve.  Specifičnost arhitekture ovog sakralnog objekta ogleda se u bogatstvu različitih stilova koji svjedoče o njenoj viševjekovnoj tradiciji. Pored romaničkog arhitektonskog sklopa sa gotičkim uticajima, na građevini se mogu sagledati i barokni elementi na kamenoj plastici koji daju sveukupni istorijski i umjetnički kvalitet ovom jedinstvenom primjeru visokog stepena graditeljske i zanatske vrijednosti.

 

Santa Maria in Punta, 9th century

Santa Maria in punta is located in the extreme southwest of the oldest part of the town, near the town walls on the sea cliff. It is one of the most representative buildings of the Old Town. Its construction began during the 9th century when territories of the coast of Budva began to be inhabited by the members of the missionary order of St. Benedict.

The church is abutted on the west side by the medieval town wall with visibly finished battlements and by the tower on the side. Apart from representing a significant architectural and ambient unity of the Old Town, it also represented a significant meeting place of the Marian cult.

In the course of the research, a plaque with a carved inscription and the year 840 has been found and later installed in the church. The accuracy and reliability of the plaque are still under debate.

However, it is known that this church was a nucleus for enlightening the surrounding population.  Copying of ancient writings of Greek and Latin writers as well as studying the culture of the indigenous took place in this church. Numerous legends about the church mention the miraculous icon of the Great Panagia, which, according to historical records, resided in the apse of the church of St. Mary for four centuries. After which it was transferred to the church of St John the Baptist, where it resides today.

Unfortunately, due to the numerous demolitions and renovations of this building, we cannot speak of a single established type of church. The specificity of the architecture of this sacred object is reflected in the presence of different styles that testify to its centuries-old tradition. In addition to the Romanesque architectural complex with Gothic influences, the building also holds baroque elements on the stone plastic, which give an overall historical and artistic quality to this unique example of the high degree of architectural craftsmanship value.

O projektu | About the project

Projekat DIGITALNE KULTURNE RUTE je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. ReLOaD2 se u Crnoj Gori realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava, među kojima su opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje čine klaster „Coastal Mates“.

The DIGITAL CULTURAL ROUTE project is supported by the Regional Program of Local Democracy in the Western Balkans 2 – ReLOaD2, financed by the European Union and implemented by UNDP. ReLOaD2 is implemented in Montenegro in partnership with 15 local governments, among which are the municipalities of Budva, Herceg Novi, Kotor and Tivat, which form the “Coastal Mates” cluster.

Ostale tačke | Other spots