7. Crkva Svetog Save Osvećenog, XII vijek | Church of Saint Sabbas the Sanctified, 12th century

Crkva svetog Save Osvećenog jedan je od najstarijih hrišćanskih sakralnih objekata na teritoriji Starog grada Budve, locirana na istaknutom budvanskom grebenu, zapadno od Citadele uz  samu obalu mora. Unutar građevine nalazi se ktitorska ploča na kojoj je zapisano da je osnovana 1114. godine, dok se prema istorijskim izvorima smatra da je osvećena 1142. godine. Posvećena […]

8. Santa Marija in punta, IX vijek | Santa Maria in Punta, 9th century

Santa Maria in punta locirana je na krajnjem jugozapadu najstarijeg dijela grada, u blizini gradskih bedema na morskoj hridi i čini jednu od najreprezentativnijih građevina Starog grada. Njena izgradnja započeta je tokom IX vijeka, u vrijeme kada teritorije budvanskog primorja počinju da naseljavaju članovi misionarskog reda svetog Benedikta.  Crkva je sa zapadne strane prislonjena uz […]

9. Castio Svete Marije (Citadela) | Castio of Saint Mary (The Citadel)

Na prostoru današnje Citadele se u prethelenističkom periodu nalazila određena forma fortifikacionog utvrđenja. Dolaskom Grka u doba helenizma, iskorišćena je uzdignuta pozicija gradine kako bi se lokacija transformisala u antički akropolj. Današnji izgled Citadele proizvod je srednjovjekovnih arhitektonskih praksi, venecijanskog sistema gradnje na dva bastiona i prepravki iz austrougarskog perioda, kao i rekonstrukcije iz novijeg […]

10. Austrougarska kasarna, XIX vijek | Austro-Hungarian Quarter, 19th century

Arhitektonska djelatnost austrougarske fortifikacije je prije svega imala za cilj preuređenje prostora za ratne i vojne potrebe. Karakteristike ovog tipa gradnje odlikuju se debelim zidovima od pritesanog kamena strogih i pravougaonih arhitektonskih formi. Unutrašnjost kasarne bila je organizovana na tri nivoa, na kojima su se nalazile prostorije sa različitim sadržajima za vojne potrebe. Ulaz u […]

18. Ulaz na zidine grada | Entry Point of the Town Walls

Kameno stepenište prislonjeno uz zapadni bedem uspostavljalo je komunikaciju od grada do šetnica u gornjoj zoni zidina. Danas je ova tačka zapravo silaz sa bedema, dok je ulaz na gradske zidine moguć sa platoa kod Citadele u južnom dijelu grada.   Entry Point of the Town Walls The entry point of the walls is a […]

27. Vrata Pizanela | Pizanela Gate

Pizanela vrata se razlikuju od ostalih u Starom gradu po svom izgledu i funkciji. Nalaze se na kraju uske uličice u istočnom bedemu i služila su za izbacivanje otpada.   Pizanela Gate Pizanela gate differs from other gates in the Old Town, mostly by its appearance and function. It is located at the end of […]

21. Bastion Repeno | Repeno Bastion

Nalazi se na sjeveroistočnoj strani bedema i odlikuje ga nedovršena arhitektonska forma. Na bedemu Repeno nalazi se jedna stražarnica, kao i prostori za topove. Kula je imala značajnu stratešku funkciju s obzirom na to da se sa njene pozicije kontrolisao ulaz u budvanski zaliv.    Repeno Bastion The bastion is located on the northeast side […]

19. Bastion Gradenigo | Bastion Gradenigo

Bastion (toreta) Gradenigo se nalazi na uglu zapadnog i sjevernog pravca bedema. Nastao je 1498.  obziđivanjem srednjovjekovne kule na mletački način – dodavanjem kordon vijenaca i vrlo blage eskarpe. U parapetnom zidu na vrhu bastiona nalaze se toparnice i puškarnice, raspoređene između četiri lučna otvora.  Platforma za topove izvedena je preko jačeg romaničkog svoda sa […]

14. Arheološki Muzej Budve | Archaeological Museum of Budva

Arheološki Muzej Budve predstavlja tipičan urbani objekat renesansnog sklada i koncepta. Objekat odlikuje veliki lučni barokni portal koji vodi u dvorišni dio muzeja sa bistijernom. Na zgradi muzeja mogu se uočiti terase galerijskog tipa kao i barokni stubovi. Na istočnoj strani nalaze se ostaci masivnih zidova koji su danas adaptirani za muzejski lapidarijum. Nad ulaznim […]

24. Gvozdena vrata | Iron Gate

Gvozdena vrata u izvorima su zabilježena kao “Vrata od špedala” odnosno “Porta di spedali”. Ova vrata nastala su u novijoj istoriji, u vremenu austrougarske okupacije. Kako i samo ime govori, služila su kao vrata od tadašnje vojne bolnice, kako bi se u nju moglo ulaziti direktno iz Starog grada.     Iron Gate The Iron gate […]