22. Glavna vrata (Porta di terra ferma) | Main Town Gate

Glavna ulazna vrata nalazila su se desetak metara sjevernije od sadašnjih, a ispred njih je postojala polukružna zaštita u vidu niske kule gde se ostavljalo oružje prije ulaska u grad.  Kulu su srušili Austrijanci 1867.  i formirali novi ulaz u grad.  Iznad ulaznih vrata sa unutrašnje strane ka gradu je zadržan običaj ostavljanja oružja, pa […]

17. Gradski bedemi sa bastionima | Town Walls with Bastions

Prostor obale Crne Gore je u dugom periodu od 2500 godina bio značajan zbog više različitih faktora, ali prvenstveno zbog svog jedinstvenog strateškog položaja. Na ovoj obali preplitali su se vojni, trgovački, kulturni i religiozni interesi više različitih etničkih grupacija. Fortifikaciona arhitektura imala je ključnu funkciju u razvijanju gradova na ovoj teritoriji i bila je […]

28. Trg pjesnika (Velika Pjaceta) | Poets’ Square

Savremeni urbani prostor Starog grada predstavlja ambijentalnu celinu monumentalnih zdanja, sakralnih objekata, kapija, spleta brojnih ulica, a među njima i trgova. Trgovi daju posebnu notu gradu, a najvažnije mjesto zauzima Trg pjesnika nadomak Vrata od Murava. Kako samo ime govori, na ovom mjestu okupljaju se ljubitelji umjetnosti, muzike i književnosti i organizuju brojne priredbe i […]

23. Vrata od Murava | Murava Gate

Vrata od Murava nalaze se na južnom bedemu grada. Ovaj prolaz povezuje untrašnjost grada sa plažom, odnosno izlazom na more.   Murava Gate The Murava gate is located on the southern town wall. This passage connects the inner part of the town with a beach, that is access to the sea.

2. Antička kapija, IV vijek p.n.e. | Ancient Gate, 4th century BC

Tokom radova na obnovi Starog grada u periodu od 1981. do 1987, koji su uslijedili nakon zemljotresa 1979. godine, otkriveni su dijelovi starijeg masivnog bedema sa gradskom kapijom. Ovakvo otkriće dovelo je do zaključka da se najstarije naselje antičke Budve nalazilo upravo na južnom dijelu Starog grada. Gradska kapija i bedemi zidani su u kiklopskoj […]

3. Rimske terme, I-II vijek | Roman Thermae, 1st – 2nd

Na trgu ispred crkve Svetog Ivana Krstitelja nalazile su se rimske terme – javna kupatila antičkog Rima koja su važila za jednu od centralnih tačaka javnog života. Kao i većina rimskih gradova, i antička Budva je imala ovakav tip javnog objekta sa autentičnim kadama, hipokaustima i ložionicom. Ostaci rimskih termi otkriveni su u toku istraživačkih […]

4. Crkva Svetog Ivana Krstitelja, VII-XVIII vijek | Church of Saint John the Baptist, 7th-18th century

Jedinstvena crkva Svetog Ivana Krstitelja je za vrijeme svog postojanja doživjela veliki broj značajnih izmjena. Crkva je prvobitno izgrađena tokom VII vijeka nove ere kao jednobrodna građevina, u specifičnom istorijskom kontekstu, kada se oblast budvanskog primorja nalazila pod upravom vizantijskog carstva. Tokom IX vijeka, dolaskom benediktinaca, Budva postaje značajan hrišćanski centar, a crkva Svetog Ivana […]

5. Ranohrišćanska bazilika, V-VI vijek | Early Christian Basilica, 5th-6th century

U istraživačkim radovima iz 1987, u najstarijem dijelu Starog  grada Budve otkriveni su zidovi trobrodne ranohrišćanske bazilike sa polukružnom apsidom i transeptom. Sjeverni brod i sjeverni dio transepta bazilike zalazio je ispod biskupskog dvora, dok je južni dio transepta zalazio ispod potpornog zida, ispred austrougarske kasarne. Istraživački radovi na ranohrišćanskoj bazilici nisu izvršeni do kraja, […]

6. Crkva Svete Trojice, XIX vijek | Church of Holy Trinity, 19th century

Nakon završetka prevlasti Mletačke republike nad Budvom (1442-1797) i dominacije rimokatoličke crkve, postepeno dolazi do odobravanja gradnje crkava za pravoslavno stanovništvo. Izgradnja crkve Svete Trojice trajala je od 1798. do 1804. Kulturološki, istorijski i umjetnički značaj crkve Svete Trojice čini da se ona svrstava u posebno kulturno dobro na teritoriji budvanskog primorja. Njen umjetnički kontekst […]